?

Log in

Das Glück, das kann man man nur am Rande streifen. [entries|friends|calendar]
-

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[04 Feb 2005|11:33am]
[ mood | Empty ]Geschlossene Gesselschaft.
Mitlesen?
Frag eben.

Make an effort, bitch!

navigation
[ viewing | most recent entries ]